NYTT SOKNERÅD KONSTITUERT


 

Kirkevalget med resultat ble presentert i høstnummeret av kirkebladet

I oktober ble nytt sokneråd konstituert

I Sør-Fron, som er ett sokns, er soknerådet også kirkelig fellesråd.

 

Soknerådet har mange ulike oppgaver og et bredt ansvarsområde der ansvaret for diakoni, gudstjenestelivet, kirkemusikk, trosopplæring, undervisning, saksbehandling, bygg og anlegg, utleie av kirken, avgi uttale ved tilsettinger og sentrale høringer og strategitenkning, er av de viktigste oppgavene

 

Fellesrådet skal utvikle gode relasjoner og gode rutiner i forhold til kommunen, som har et finansielt ansvar for kirken. Er gravplassmyndighet, har ansvar for forvaltningen av bygg og anlegg og felleskapets midler som er stilt til disposisjon og har arbeidsgiveransvaret.

 

Ved konstitueringen ble det gjort slike vedtak:

Soknerådet/Fellesrådet 2023-2027, konstitueres med virkning fra 1.november

Det velges en felles leder for begge organ

 

Konstituering Sør-Fron kirkelig fellesråd/Sør-Fron sokneråd 2023-2027

1

Randi Myhr

2

Magnus Muriteigen

3

John Sigurd Holtesmo

4

Ragnhild Steig Gryttingslien

5

John Ståle Kristiansen

6

Eva Helen Lien

7

Karoline Haverstadløkken

8

Erling Terje Megrund

9

  1. varam. Hanne Cecilie Grønland -  innkalles fast til møtene

10

  1. varam. Kari Ekre

11

  1. varam. Liv Torild Haverstadløkken

 

Biskopens representant:  Sokneprest Kristinn Olason

 

Sør-Fron kommunes representant i kirkelige fellesråd

 

Leder for 1år

John Sigurd Holtesmo

Nestleder for 1 år

Randi Myhr

AU- arbeidsutvalg for 1 år

John Sigurd Holtesmo

 

Randi Myhr

 

Magnus Muriteigen

 

Kristinn Olason

Admin. -og partssammensatt utvalg

John Sigurd Holtesmo

 

Randi Myhr

 

John Ståle Kristiansen

 

Kristinn Olason

 

+ representant fra staben

Sekretær

Kirkevergen/daglig leder

Kristian Haave

Tilbake